Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan het installatiebedrijf opdracht heeft gegeven tot de levering en installatie van een systeem dan wel opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden op het gebied van installatie- en communicatietechniek.

B.Het installatiebedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon, die lid is van de Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven en die de opdracht als bedoeld onder A. heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

Artikel 1 – Algemeen 
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en het installatiebedrijf gesloten overeenkomsten.

2. Algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat die, met uitzondering van deze leveringsvoorwaarden, op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 2 - Offertes, aanbiedingen
1. Het uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht het installatiebedrijf niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

2. Aanbiedingen van het installatiebedrijf zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbieding wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen één maand na dagtekening is aanvaard.

Artikel 3 – Overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat door het installatiebedrijf een schriftelijke opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever is verstuurd. Deze bevestiging is gebaseerd op de tot dat moment door de opdrachtgever aan het installatiebedrijf verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 4 – Annulering
1.Het installatiebedrijf is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat met de uitvoering daarvan is begonnen indien na het verzenden van de opdrachtbevestiging blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is.

Artikel 5 – Prijswijzigingen
1.Het installatiebedrijf is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien na het verzenden van de opdrachtbevestiging en voor het daadwerkelijk uitvoeren van de overeenkomst ten gevolge van overheidsmaatregelen dan wel algemeen geldende maatregelen er een stijging optreedt in lonen, sociale lasten en belastingen.

Artikel 6 – Meer-/minderwerk
1.Onder meer- of minderwerk wordt verstaan al datgene wat partijen schriftelijk zijn overeengekomen in afwijking van de opdrachtbevestiging. 2.Verrekening van meer- of minderwerk vindt plaats bij de oplevering van het werk.

Artikel 7 – Betalingstermijnen
1.Het installatiebedrijf is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst bij factuur een aanbetaling van minimaal 25% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen. Deze factuur dient betaald te zijn voordat de werkzaamheden aanvangen. De overeengekomen bedragen en termijnen dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de facturen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand alsmede tot het betalen van buitengerechtelijke kosten die minimaal 15% van het overeengekomen bedrag (incl. BTW) bedragen, met een minimum van € 68,07.

Artikel 8 – Termijn van levering/installatie
1. Een door het installatiebedrijf opgegeven termijn van levering en/of installatie heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Het installatiebedrijf is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

Artikel 9 – Oplevering
1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop het installatiebedrijf dit schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld.

Artikel 10 – Garantie1.Gedurende een nader overeen te komen periode na oplevering verleent het installatiebedrijf aan de opdrachtgever een garantie voor materiaal-, constructie- of installatiefouten welke bij normaal gebruik zijn ontstaan.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten
1.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijft het installatiebedrijf steeds rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten op de door het installatiebedrijf verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen.

2.Indien een offerte niet leidt tot een overeenkomst dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontvangst de verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen onverwijld aan het installatiebedrijf terug te sturen.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
De geleverde installatie blijft eigendom van het installatiebedrijf zolang de opdrachtgever al hetgeen hij op grond van de overeenkomst verschuldigd is niet volledig heeft voldaan.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van het installatiebedrijf uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot het bedrag van de uitkering, waarop het installatiebedrijf aanspraak kan maken krachtens een daartoe gesloten aansprakelijkheidsverzekering, dan wel bij het ontbreken van een aansprakelijkheidsverzekering tot maximaal het voor de opdracht gefactureerde bedrag inclusief BTW.

2. Het installatiebedrijf is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is ontstaan doordat de opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de opdracht dan wel na oplevering zelf wijzigingen in of aan het geïnstalleerde alarmsysteem aanbrengt of door anderen dan het installatiebedrijf laat aanbrengen.

3. De opdrachtgever vrijwaart het installatiebedrijf voor aanspraken van derden wegens schade veroorzaakt doordat de opdrachtgever aan het installatiebedrijf onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Artikel 14 – Overmacht
1.Tekortkomingen van het installatiebedrijf in de nakoming van deze overeenkomst kunnen niet aan deze worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld of krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen.

Artikel 15 – Geschillen
1. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en het installatiebedrijf, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de Kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waarin het installatiebedrijf feitelijk gevestigd is.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn opdrachtgever en het installatiebedrijf bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.